ISO – 5S

 • Khóa học 5S
 • 04/08/2015 - ISO - 5S , Khóa học ngắn hạn
 • KHÓA HỌC ĐÀO TẠO 5S   MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC – Khóa học giúp tăng năng suất lao động nhờ giảm được những lãng phí trong quá trình lao động và sản xuất. – Khóa học giúp nâng cao chất lượng sản phẩm nhờ cung cấp môi trường làm việc sạch sẽ, gọn gàng. –…

 • Khóa học ISO 18001:2007- OHSAS
 • 04/08/2015 - ISO - 5S , Khóa học ngắn hạn
 • KHÓA HỌC NHẬN THỨC YÊU CẦU TIÊU CHUẨN HTQL AN TOÀN SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP THEO OHSAS 18001:2007 Vấn đề an toàn Sức khỏe Nghề nghiệp là yếu tố được coi trọng hàng đầu hiện nay, điều này rất cần được quan tâm và nhận thức cao trong tất cả các loại hình tổ chức,…

 • Khóa ISO 14001:2004
 • 04/08/2015 - ISO - 5S , Khóa học ngắn hạn
 • KHÓA HỌC NHẬN THỨC HTQL MÔI TRƯỜNG THEO ISO 14001:2004 MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC:  Khóa học này giúp cho học viên có những kiến thức cơ bản, hiểu được lý thuyết và cách thực hành trong công tác xây dựng & áp dụng Hệ thống Quản lý Môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001- 2004….

 • Khóa học ISO 9001:2008
 • 04/08/2015 - ISO - 5S , Khóa học ngắn hạn
 • KHÓA HỌC GIỚI THIỆU YÊU CẦU TIÊU CHUẨN THEO ISO 9001:2008 Khóa học này được xây dựng nhằm cung cấp đầy đủ kiến thức về bộ tiêu chuẩn ISO 9000 (phiên bản năm 2008) cho người học và giúp cho học viên hiểu rõ về khái niệm và nguyên tắc chung của Hệ thống Quản…