An toàn lao động

  • HUẤN LUYỆN GIẢNG VIÊN AN TOÀN LAO ĐỘNG
  • 24/07/2019 - An toàn lao động
  • Đối Tượng Tham Dự: a. Huấn luyện hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động: Người có trình độ  Đại học trở lên và có ít nhất 3 năm  hoặc Trình độ cao đẳng trở lên và có ít nhất 04 năm làm công việc nghiên cứu, xây dựng chính…