Kế toán Tổng hợp

  • ĐÀO TẠO KẾ TOÁN TỔNG HỢP
  • 09/12/2015 - Kế toán Tổng hợp , Kế toán Trưởng
  • ĐÀO TẠO KẾ TOÁN TỔNG HỢP I. MỤC TIÊU: Khóa học bồi dưỡng các kiến thức tổng quát và cơ bản nhất nhằm nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho các cán bộ kế toán thuộc các thành phầ, tổ chức kinh tế, mang lại hiệu quả trong hoạt động quản…

  • Kế toán Tổng hợp
  • 15/08/2015 - Kế toán , Kế toán Tổng hợp
  •  KHÓA HỌC KẾ TOÁN TỔNG HỢP ĐỐI TƯỢNG HỌC: – Các cán bộ, nhân viên hiện đang công tác tại bộ phận kế toán trong tổ chức, doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế: nhà nước, liên doanh, công an kinh tế,  bộ phận quản lý, cá nhân có nhu cầu học để phục…