Liên Thông

  • image-0003
  • Đào tạo Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
  • 19/09/2015 - Đào tạo Thạc sỹ QTKD , Liên Thông
  • Trường Đại học Thành Tây phối hợp với công ty CP Giáo Dục Việt Nam tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ  năm 2015 như sau: 1. Chuyên ngành đào tạo TT Chuyên ngành Mã số 1 Quản trị kinh doanh. 60340102 2.Địa điểm, thời gian và hình thức đào tạo thạc sỹ quản…