Kế toán Trưởng

  • ĐÀO TẠO KẾ TOÁN TỔNG HỢP
  • 09/12/2015 - Kế toán Tổng hợp , Kế toán Trưởng
  • ĐÀO TẠO KẾ TOÁN TỔNG HỢP I. MỤC TIÊU: Khóa học bồi dưỡng các kiến thức tổng quát và cơ bản nhất nhằm nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho các cán bộ kế toán thuộc các thành phầ, tổ chức kinh tế, mang lại hiệu quả trong hoạt động quản…

  • Kế toán Trưởng Hành chính sự nghiệp
  • 15/08/2015 - Kế toán , Kế toán Trưởng
  • THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN TRƯỞNG HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP  Căn cứ theo Thông tư số 163/2013/TT-BTC-BNV ban hành ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính -Bộ  Nội vụ về việc hướng dẫn các tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và…

  • Kế toán trưởng Doanh nghiệp
  • 15/08/2015 - Kế toán , Kế toán Trưởng
  • Nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho các cán bộ đang làm công tác về Kế toán tại các địa phương trên cả nước. Công ty CP Giáo Dục Việt Nam thông báo mở lớp học bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán trưởng như sau: THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, HỌC PHÍ KHÓA…